quynh.anh đã chuyển khách hàng Lê Thành Phúc từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu