quynh.anh đã chuyển khách hàng KIm từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ