quynh.anh đã chuyển khách hàng Hanna từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán