quynh.anh đã chuyển khách hàng Chị ngân từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ