quynh.anh đã chuyển khách hàng Anh Nguyen Le từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ