quynh.anh đã chuyển khách hàng Anh Ha từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán