quynh.anh đã chuyển khách hàng admin Nhi từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ