quynh.anh đã chuyển khách hàng Admin Duy từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ