quynh.anh đã chuyển khách hàng admin Anh từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán