Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành G3,4 chuyển sang cho khách hàng Trang Gia Kim