Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Chị Ngân đặt: Anh Thành + Vợ anh Hoàng Nhã cho khách hàng admin Nhi