Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:23 15/09 đã ck cho khách hàng TRẦN THỊ HƯƠNG TRÀ