Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:36 15/09 đã ck cho khách hàng admin Nhi