Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10% anh Nguyên cho khách hàng Phan châu quỳnh