Nhi Le đã chuyển khách hàng LÝ KIM CÚC từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ