Minh Mẫn đã xác nhận khách hàng Vũ Ngọc Diệp từ admin đặt