Minh Mẫn đã xác nhận khách hàng Nguyễn Minh Phương từ admin đặt