Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành đổi ghế I5-6 cho khách hàng Trương Khánh Quỳnh