Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:30;01/02 cho khách hàng Jake Ngo