Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:07;02/02 cho khách hàng Tran Quoc Dat