Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:01;26/02 cho khách hàng Thanh Trà