Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:42;08/02 cho khách hàng Lai thị minh châu