Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:24;04/02 cho khách hàng Trường