Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:12;05/02 cho khách hàng Kim Bình