Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:30;05/02 cho khách hàng Anh Dũng