Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:22;16/02 cho khách hàng Nguyễn Nhật Tân