Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:19;07/02 cho khách hàng Nguyễn Vũ Hạ Huyền