Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:04;12/02 cho khách hàng Lâm Thụy Anh Thy