Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:35;07/02 cho khách hàng Trâm Hoàng