Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:03;12/02 cho khách hàng Trâm Hoàng