Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:31;05/02 cho khách hàng Hải Yến