fbpx

Minh Mẫn đã chuyển khách hàng Nguyễn Chí Dũng từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ