duy.cao đã xác nhận khách hàng Chau Duc Tri từ admin đặt