duy.cao đã xác chỉnh sửa khách đã đến từ 0 thành 3 cho khách hàng Nguyễn Phương Thanh