duy.cao đã xác chỉnh sửa khách đã đến từ 0 thành 2 cho khách hàng Hà Niki (Minh)