duy.cao đã xác chỉnh sửa khách đã đến từ 0 thành 10 cho khách hàng Nguyễn Hồ Ngọc Tuyên