duy.cao đã xác chỉnh sửa khách đã đến từ 0 thành 1 cho khách hàng Nguyễn Hoàng Anh