duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ VM – chị Ánh Hồng forbes thành VM – Ánh Hồng forbes cho khách hàng Chị Ánh Hồng forbes