duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Upgrade lên F16 bù thêm 1.000.000 thành Upgrade lên F16 bù thêm 1.000.000 cho khách hàng Nguyen trang