duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM – VieZ cho khách hàng Ngọc Mai