duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM – Hoàng Quyên cho khách hàng Admin Duy