duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM – anh Quân quản lý cho khách hàng Admin Duy