duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành TM ngày 20/09 cho khách hàng Admin Duy