duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Quyên TT cho khách hàng Trí Trần