duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Quản lý TTB cho khách hàng Admin Duy