duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Nguyễn Thị Minh Thu cho khách hàng Admin Duy