duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Ng Le – chưa ck cho khách hàng Võ Ngọc Minh Thiện