duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành đổi ghế – Payoo: 39730.39176.1664706143 cho khách hàng Võ Hoàng Ngọc Bích