duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành ck thiếu 360.000 – khách anh Ng Le cho khách hàng Nguyễn thị đông quyên