duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành CK Tại quầy cho khách hàng Admin Thư